จังหวัดสงขลา

เป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมานาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดี อีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษก็น่าสนใจ เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลานั้น มีหลากแนวหลายสไตล์ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ น้ำตก ฯลฯ

จังหวัดสงขลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง


Things to do


BOBO Best Choice


BOBO มูเตลู


Package Tour