ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้

ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของชาวบ้านร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ตลาดตั้งบนท้องร่องสวนมะพร้าว ป่าจาก ขนาบริมคลองในบางที่ร่มรื่น ตลอดเส้นทางเดินมากมายเต็มไปด้วยร้านค้า โดยภาชนะใส่อาหารเป็นวัสดุจากธรรมชาติ สินค้ามีราคาถูกกว่าท้องตลาด จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชน เช่น น้ำส้มจาก น้ำผึ้งจาก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สบู่มะพร้าว ฯลฯ มีที่พักผ่อนที่นั่งรับประทานอาหารทั่วบริเวณ โดยอาหารมีทั้งขนมไทยพื้นเมืองของท้องถิ่น โดยเน้นกรรมวิธีการผลิตในสถานที่จริง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกรรมวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิด เช่น ลูกจากลอยแก้ว ลาเช็ดและลากรอบ เคยจี ข้าวเหนียวอุบ ปลาแนม ขนมเบื้องญวน ขนมต้มห่อด้วยใบจาก จั้งใบไผ่ใบมะพร้าว ขนมกรุบ ขนมดอกโดน กะลอจี้ ปลีกล้วยทอด ฯลฯ พร้อมด้วยผัก-ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล นอกจากนี้ ตลาดน้ำบางใบไม้ประชารัฐ มีจุดบริการล่องเรือแจว ชมอุโมงค์ทางจาก ชมวิถีชีวิตและความงามวิถีชีวิตริมน้ำคลองร้อยสาย สัมผัสวิวธรรมชาติอันสวยงาม จุดเลี้ยงปลาสวาย จุดถ่ายภาพ ร้านซีฟู้ดริมคลอง รวมถึงมีชมการแสดงหนังตะลุงจากเยาวชนบางใบไม้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นของตนเองมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น

เวลาทำการ: วันอาทิตย์ 09.00-13.00 น.

พิกัด: https://goo.gl/maps/w6pzvuei7MXWXhZa8