อุทยานแห่งชาติเขาสก

ดินแดนศูนย์กลางของ “ขุนเขาแห่งป่าฝน” เป็นผืนป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดของภาคใต้ รวมพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ เขื่อนรัชชประภาแล้วมีพื้นที่ประมาณ 738.74 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาดินและภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน เป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำ ตาปี ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ มีนกที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกแต้วแร้วอกเขียว นกแต้วแร้วลาย เป็นต้น อีกทั้งยังมีพืชพรรณหายากนานาชนิดซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่น ได้แก่ ปาล์มหลังขาว ปาล์ม พระราหู และบัวผุด