เกาะสอง

เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศพม่า แต่พม่าจะเรียกชื่อว่า Kaw Thaung แปลว่า เกาะ มีพื้นที่ดินเกาะแผ่นดินใหญ่ของประเทศพม่า แต่เป็นแหลมยื่นออกมาในทะเลไม่ใช่เกาะ ในใต้สุดของประเทศพม่า แต่สิ่งที่ขึ้นชื่อสำหรับคนที่เดินทางมาที่เกาะสองบ่อยครั้งมากที่สุด คือการมาต่อเอกสารการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หรือการต่อเอกสารของชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาเที่ยวชม อนุสาวรีย์บุเรงนอง เจดีย์ปิดอเอ ตลาดเมืองเกาะสอง วิถีชาวบ้าน ค่าธรรมเนียมการเดินทาง นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเทียบเรือปากน้ำ (ด่านตรวจคนเข้าเมือง) จังหวัดระนองมาเกาะสอง ประมาณคนละ 50 บาท ค่าเอกสารไทย (ผ่านแดนชั่วคราว 30 บาท) ค่าผ่านแดนพม่า คนละ 30 บาท